A Path to Glory

2 min read

#1 นิทรรศการ "A Path to Glory – Jin Yong's Centennial Memorial" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นเวลาหกเดือน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ "ผู้ที่มีจิตใจกล้าหาญ" ทุกคนได้หวนคำนึงถึงศิลปะการต่อสู้แบบคลาสสิกและร่วมรำลึกถึงผลงานอันเป็นอมตะเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีของกิมย้ง ปี...

Copyright © STAR SOCIETY All rights reserved. | Newsphere by AF themes.